Phạm Trọng Nhân

Phạm Trọng Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: phamtrongnhan@dthu.edu.vn

1. Thực hiện nhiệm vụ xét học bổng khuyến khích học tập; chế độ chính sách; chuyển trường sinh viên hệ chính quy;
2. Thực hiện nhiệm vụ thống kê, kỷ luật, xóa tên sinh viên hệ chính quy. Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm quy chế đào tạo và quy chế công tác sinh viên;
3. Triển khai bảo hiểm toàn diện trong viên chức, nhân viên và sinh viên;
4. Kiêm nhiệm nhiệm vụ Thư ký Chi hội Khuyến học của Trường;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng và Chi hội khuyến học của Trường.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông

Tin mới đăng

Liên kế Web