KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG

Bảng phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông năm học 2023 - 2024

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông. Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông phân công nhiệm vụ cho từng viên chức, cụ thể như sau: (06/10/2023)

Bảng phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng Thông tin và Truyền thông Năm học 2022-2023

Bảng phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng Thông tin và Truyền thông Năm học 2022-2023 (21/12/2022)

Bảng phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng Thông tin và Truyền thông Năm học 2022-2023

Bảng phân công nhiệm vụ viên chức của Phòng Thông tin và Truyền thông Năm học 2022-2023 (03/11/2022)

Tin mới đăng

Liên kế Web