Lãnh đạo Phòng

Phạm Văn Hiệp


Phạm Văn Hiệp

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: pvhiep@dthu.edu.vn


Trần Mạnh Thúy Quỳnh


Trần Mạnh Thúy Quỳnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: tmtquynh@dthu.edu.vn


Nguyễn Văn Nghiêm


Nguyễn Văn Nghiêm

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0909524193

Email: nvnghiem@dthu.edu.vn


Chuyên viên Hỗ trợ Người học

Phạm Trọng Nhân


Phạm Trọng Nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: phamtrongnhan@dthu.edu.vn


Bùi Ngọc Ngà


Bùi Ngọc Ngà

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: bnnga@dthu.edu.vn


Nguyễn Trí Túc


Nguyễn Trí Túc

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: nttuc@dthu.edu.vn


Nguyễn Trần Ngọc Hân


Nguyễn Trần Ngọc Hân

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: ntnhan@dthu.edu.vn


Phạm Nhựt Khoa


Phạm Nhựt Khoa

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: pnkhoa@dthu.edu.vn


Chuyên viên Y tế

Mai Thị Kim Thoa


Mai Thị Kim Thoa

Chức vụ: Bác sĩ

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: mtkthoa@dthu.edu.vn


Lê Thị Bé Sáu


Lê Thị Bé Sáu

Chức vụ: Y sĩ

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: ltbsau@dthu.edu.vn


Nguyễn Minh Huyền


Nguyễn Minh Huyền

Chức vụ: Y sĩ

Học vị: Trung cấp

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: nmhuyen@dthu.edu.vn


Chuyên viên Truyền thông Quản trị mạng

Vũ Nguyên Chấn


Vũ Nguyên Chấn

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3882816

Email: vuchan@dthu.edu.vn


Huỳnh Thiện Tân


Huỳnh Thiện Tân

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3882816

Email: httan@dthu.edu.vn


Nguyễn Thị Thanh Nguyên


Nguyễn Thị Thanh Nguyên

Chức vụ: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0909785288

Email: nttnguyen@dthu.edu.vn


Nguyễn Thanh Nguyên


Nguyễn Thanh Nguyên

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0949602567

Email: ntnguyen@dthu.edu.vn


Nguyễn Hoàng Long


Nguyễn Hoàng Long

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0869289735

Email: nguyenhoanglong@dthu.edu.vn


Đặng Hoài Phong


Đặng Hoài Phong

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: 0777467030

Email: dhphong@dthu.edu.vn


Tin mới đăng

Liên kế Web