Mai Thị Kim Thoa

Mai Thị Kim Thoa

Chức vụ: Bác sĩ

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: mtkthoa@dthu.edu.vn

1. Thực hiện khám chữa bệnh, trực ca theo qui định;
2. Thực hiện công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh;
3. Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về công tác dân số trong tình hình mới, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản; phòng chống tác hại của thuốc lá (đặc biệt là tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc nung nóng), rượu, bia đối với HSSV;
4. Thực hiện công tác khám sức khỏe và quản lý hồ s sức khỏe của sinh viên;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông