Phạm Nhựt Khoa

Phạm Nhựt Khoa

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: pnkhoa@dthu.edu.vn

1. Tổ chức thực hiện các nội dung công tác sinh viên nội trú, ngoại trú;
2. Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho sinh viên;
3. Thống kê, tổng hợp dữ liệu và quản lý, lưu trữ hồ sơ sinh viên; Định kỳ gửi thông báo kết quả học tập, rèn luyện về gia đình sinh viên;
4. Triển khai bảo hiểm y tế cho sinh viên toàn Trường;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông