Quy trình

Quy trình kỷ luật sinh viên

Quy trình kỷ luật sinh viên (24/02/2023)

Quy trình ra quyết định buộc thôi học của sinh viên

Quy trình ra quyết định buộc thôi học của sinh viên (24/02/2023)

Quy trình tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng của sinh viên

Quy trình tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng của sinh viên (24/02/2023)

Quy trình xét chọn thi đua danh hiệu năm học đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên

Quy trình xét chọn thi đua danh hiệu năm học đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên (24/02/2023)

Quy trình thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên

Quy trình thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên (24/02/2023)

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên

Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên (24/02/2023)

Quy trình tiếp nhận sinh viên

Quy trình tiếp nhận sinh viên (24/02/2023)

Quy trình giải quyết yêu cầu của sinh viên

Quy trình giải quyết yêu cầu của sinh viên (24/02/2023)

Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập

Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập (24/02/2023)

Tin mới đăng

Liên kế Web