Lê Thị Bé Sáu

Lê Thị Bé Sáu

Chức vụ: Y sĩ

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: ltbsau@dthu.edu.vn

1. Thực hiện khám chữa bệnh, trực ca theo qui định;
2. Lập dự trù mua thuốc, dụng cụ y tế theo qui định;
3. Thực hiện công tác truyền thông, giáo dục về vệ sinh an toàn thực phẩm;
4. Thực hiện kiểm tra và báo cáo định kỳ công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại các dịch vụ ăn uống trong Trường;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông