Vũ Nguyên Chấn

Vũ Nguyên Chấn

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3882816

Email: vuchan@dthu.edu.vn

1. Quản trị, cấu hình và xử lý kỹ thuật website Trường; hỗ trợ khắc phục sự cố mạng Internet của Trường;
2. Hỗ trợ kỹ thuật hệ thống website của các đơn vị trong Trường, quản lý database hệ thống website các đơn vị và của Trường;
3. Theo dõi và báo cáo thông tin cập nhật website các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường;
4. Quản lý hộp thư điện tử có tên miền dthu.edu.vn, tham gia quản trị Facebook Trường;
5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông