Phạm Văn Hiệp

Phạm Văn Hiệp

Chức vụ: Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: pvhiep@dthu.edu.vn

1. Phụ trách chung;
2. Học lớp Cao cấp chính trị hệ tập trung tại Học viện chính trị Khu vực II từ ngày 05/9/2023 (theo Quyết định 4075/QĐ-ĐHĐT, ngày 29/8/2023);
3. Hỗ trợ triển khai Nghị định 116/2020, hoạt động Văn phòng thường trực Ban tư vấn sinh viên.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông