Nguyễn Thanh Nguyên

Nguyễn Thanh Nguyên

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: 0949602567

Email: ntnguyen@dthu.edu.vn

1. Phụ trách văn thư, lưu trữ hồ sơ của Phòng;
2. Thực hiện báo cáo báo cáo định kỳ và thực hiện chấm công hàng tháng đối với viên chức của Phòng;
3. Theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác của các viên chức, đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch chung của Phòng và của Trường;
4. Phụ trách ISO và bảo đảm chất lượng của Phòng;
5. Phụ trách quản lý quà tặng của Phòng;
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông