Bùi Ngọc Ngà

Bùi Ngọc Ngà

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: bnnga@dthu.edu.vn

1. Thực hiện nhiệm vụ tổ chức hoạt động Câu lạc bộ nữ sinh, tư vấn tại Văn phòng Thường trực Ban tư vấn và tư vấn online;
2. Thực hiện nhiệm vụ quản lý lễ phục tốt nghiệp;
3. Thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, làm thẻ, xóa tên tại trường, kỷ luật sinh viên hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2, liên thông;
4. Triển khai dịch vụ công tác xã hội trong Trường, tạo điều kiện giúp đỡ sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách, có hoàn cảnh khó khăn;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông