Quy chế - Thông tư - Nghị định

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 157/2007/Qđ-ttg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 157/2007/Qđ-ttg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (24/02/2023)

Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng

Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng (24/02/2023)

Quyết định v/v ban hành Quy chế CTSV đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường ĐH Đồng Tháp

Quyết định v/v ban hành Quy chế CTSV đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường ĐH Đồng Tháp (24/02/2023)

Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy

Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy (24/02/2023)

Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy

Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy (24/02/2023)

Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

Quy định về việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV đào tạo theo hệ thống tín chỉ. (24/02/2023)

Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 (24/02/2023)

Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên

Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh, sinh viên (24/02/2023)

Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT, ngày 27/6/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (24/02/2023)

Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (24/02/2023)

Tin mới đăng

Liên kế Web