Trần Mạnh Thúy Quỳnh

Trần Mạnh Thúy Quỳnh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: tmtquynh@dthu.edu.vn

1. Trực tiếp phụ trách công tác quản lý và phục vụ người học;
2. Trực tiếp phụ trách công tác y tế học đường;
3. Trực tiếp phụ trách cố vấn học tập;
4. Thừa ủy quyền của Trưởng phòng ký văn bản của Phòng;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng và Lãnh đạo Trường.

Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông

Tin mới đăng

Liên kế Web