Thông báo

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cho sinh viên khoa Kinh tế - Luật

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cho sinh viên khoa Kinh tế - Luật(11/06/2024)

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cho sinh viên khoa Văn hóa-Du lịch và Công tác xã hội

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cho sinh viên khoa Văn hóa-Du lịch và Công tác xã hội(11/06/2024)

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Sư phạm

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cho sinh viên khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, Trường Sư phạm(11/06/2024)

Thông báo về việc tổ chức họp triển khai chi trả chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm khóa tuyển sinh 2021 và sinh viên sư phạm hưởng chính sách học phí, chi phí sinh hoạt theo đặt hàng của tỉnh Long An

Thông báo về việc tổ chức họp triển khai chi trả chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm khóa tuyển sinh 2021 và sinh viên sư phạm hưởng chính sách học phí, chi phí sinh hoạt theo đặt hàng của tỉnh Long An(06/06/2024)

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 6, năm học 2023 - 2024

Quyết định về việc công nhận sinh viên đạt chuẩn tham gia công tác xã hội đợt 6, năm học 2023 - 2024(05/06/2024)

BIỂU MẪU DÀNH CHO SV

Đơn xin gia hạn đóng học phí

Đơn xin gia hạn đóng học phí (30/11/2023)

Đơn Xin phép nghỉ học

Đơn Xin phép nghỉ học (22/11/2023)

Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn HP, chi phí sinh hoạt theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP

Đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn HP, chi phí sinh hoạt theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP (24/02/2023)

Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập

Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập (24/02/2023)

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện (24/02/2023)

CÁC QUY TRÌNH ĐỐI VỚI SV

Quy trình kỷ luật sinh viên

Quy trình kỷ luật sinh viên (24/02/2023)

Quy trình ra quyết định buộc thôi học của sinh viên

Quy trình ra quyết định buộc thôi học của sinh viên (24/02/2023)

Quy trình tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng của sinh viên

Quy trình tổ chức các hoạt động phục vụ cộng đồng của sinh viên (24/02/2023)

Quy trình xét chọn thi đua danh hiệu năm học đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên

Quy trình xét chọn thi đua danh hiệu năm học đối với cá nhân và tập thể lớp sinh viên (24/02/2023)

Quy trình thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên

Quy trình thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên (24/02/2023)

CÁC VĂN BẢN VỀ CTSV

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 157/2007/Qđ-ttg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 157/2007/Qđ-ttg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (24/02/2023)

Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng

Quyết định về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng (24/02/2023)

Quyết định v/v ban hành Quy chế CTSV đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường ĐH Đồng Tháp

Quyết định v/v ban hành Quy chế CTSV đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy Trường ĐH Đồng Tháp (24/02/2023)

Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy

Quyết định sửa đổi một số điều của Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT ngày 18/3/2016 của Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Tháp quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy (24/02/2023)

Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy

Quyết định số 166/QĐ-ĐHĐT về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hình thức giáo dục chính quy (24/02/2023)

Tin mới đăng

Liên kế Web