Đặng Thị Diễm Tiên

Đặng Thị Diễm Tiên

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Thạc sĩ

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: dtdtien@dthu.edu.vn

1. Theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối năm mỗi học kỳ, năm học
2. Thực hiện nhiệm vụ làm thẻ SV-ATM
3. Chủ trì công tác đánh giá người học, tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của người học theo đúng quy chế
4. Thực hiện công tác lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khoá đào tạo. Thực hiện nhiệm vụ thông tin kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên; cảnh báo kết quả học vụ của sinh viên theo từng học kỳ
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của lãnh đạo Phòng
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông

Tin mới đăng

Liên kế Web