Nguyễn Trần Ngọc Hân

Nguyễn Trần Ngọc Hân

Chức vụ: Chuyên viên

Học vị: Cử nhân

Điện thoại: (0277) 3881714

Email: ntnhan@dthu.edu.vn

1. Theo dõi, đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học;
2. Thực hiện nhiệm làm thẻ SV-ATM;
3. Chủ trì công tác đánh giá người học, tổ chức thực hiện công tác thi đua - khen thưởng của người học theo đúng quy chế;
4. Thực hiện công tác lưu trữ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên theo từng học kỳ, năm học, khóa đào tạo; Thực hiện nhiệm vụ thông tin kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên; Cảnh báo kết quả học vụ của sinh viên theo từng học kỳ;
5. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng.
Nhân sự Phòng Thông tin và truyền thông