Kế hoạch số 1497/KH-ĐHĐT tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về An toàn giao thông năm học 2022 - 2023

 Hoạt động, sự kiện