V/v tiếp nhận đăng ký vào ở nội trú của sinh viên tại khu nhà ở SV tập trung khu vực TP Cao Lãnh

 Hoạt động, sự kiện