Thông báo về việc xét học bổng của Tổ chức Women's Empowerment & Voice, Hoa Kỳ cho nữ sinh viên vượt khó học tốt năm học 2019-2020

 Hoạt động, sự kiện