Thông báo kiểm tra bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm học 2018-2019

 Hoạt động, sự kiện