Thông báo 568/TB-ĐHĐT về việc tổ chức Hội thi Bài hát truyền thống năm học 2021-2022, Chủ đề: "Sinh viên Đại học Đồng Tháp hát mãi Bản hùng ca"

 Hoạt động, sự kiện