CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

1. Chức năng

Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác sinh viên theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ

- Chủ trì xây dựng chương trình công tác và lập kế hoạch tổ chức thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị, phổ biến thời sự, học tập nghiên cứu các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Nhà trường trong sinh viên;

- Nắm bắt diễn biến tư tưởng của sinh viên và kiến nghị các biện pháp giải quyết với Nhà trường;

- Thực hiện quản lý toàn diện đối với sinh viên của Trường theo Quy chế công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện công tác thống kê, lưu trữ, báo cáo các vấn đề liên quan đến công tác chính trị và công tác sinh viên theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng và của cấp trên;

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Trường và các khoa, phòng ban tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện... trong sinh viên, góp phần xây dựng môi trường văn hoá trong Nhà trường;

- Phối hợp với các khoa trong công tác đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên;

- Tham mưu thực hiện chế độ, chính sách của sinh viên; tham mưu cho Lãnh đạo trường về việc xét cấp các loại học bổng. Triển khai việc vay vốn tín dụng trong sinh viên;

- Xác nhận các giấy tờ của sinh viên theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo trường;